2024 OSHKOSH WEST TRACK & FIELD2024 OSHKOSH WEST SPRING GIRLS SOCCER2024 OSHKOSH WEST SOFTBALL2024 OSHKOSH WEST BASKETBALL - BOYS/GIRLS2023 OSHKOSH WEST FOOTBALL2023 OSHKOSH WEST SOCCER